THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

TRƯỜNG ĐH Y KHOA TOKYO VIỆT NAM Số: 01/2023/TB-THUV (V/v thông báo tuyển sinh năm 2023) Số: 015/2023/TB-THUV (V/v điều chỉnh thời gian thu hồ sơ đăng ký) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Hưng Yên, ngày 01 tháng 01 năm 2023   … Continue reading THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023