Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Liên quan đến thi chứng chỉ quốc gia điều dưỡng Nhật Bản.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA ĐIỀU DƯỠNG (NHẬT BẢN)

 

 

Những người thuộc một trong những trường hợp sau đây đủ tư cách dự thi chứng chỉ Điều dưỡng Quốc gia Nhật Bản:

 

(1)   Là những người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục (điều26 luật giáo dục năm 1947), Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Pháp lệnh, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Có ít nhất 3 năm học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng hay đại học về chuyên ngành điều dưỡng theo quy định của pháp luật. Hoặc những trường hợp đang học và có thể tốt nghiệp vào tháng 3 (ví dụ năm 2017 là ngày 21 tháng 3 năm2017).

(2)   Những trường hợp phù hợp với các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Pháp lệnh của Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi xã hội, có ít nhất 3 năm học tại các trường đào tạo điều dưỡng do Bộ giáo dục/Bộytếquyđịnh. Hoặc những trường hợp đang học và có thể tốt nghiệp vào tháng 3 (ví dụ năm 2017 là ngày 21 tháng 3 năm2017).

 (3)   Những trường hợp tốt nghiệp các trường / trung tâm đào taọ điều dưỡng có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Pháp lệnh - Pháp lệnh của Bộ Y tế, Lao động. Hoặc những trường hợp đang học và có thể tốt nghiệp vào tháng 3 (ví dụ năm 2017 là ngày 21 tháng 3 năm2017).

 (4)   Những trường hợp tốt nghiệp các trường trung cấp/ trung học chuyên nghiệp có chứng chỉ điều dưỡng chuẩn (chứng chỉ điều dưỡng do tỉnh hoặc vùng cấp) và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở y tế theo quy định của luật giáo dục .(tính cả các trường hợp tốt nghiệp hoặccóthể tốt nghiệp trước tháng 3 ví dụ năm 2017 là ngày 21 tháng 3 năm2017).

 (5)   Những trường hợp được bộ trưởng BộyTế, Lao động và phúc lợi xã hội chứng nhận đã tốt nghiệp các trường đào tạo điều dưỡng và có đủ điều kiện quy định tại từ khoản 1~3 của văn bản này theo quy định của điều 5 Luật y tá y tá hộ sinh y tế nước ngoài (thông tin chi tiết tham khảo tại trang2).

 (6)   (7)(8) Những đối tượng là điều dưỡng được tuyển trọn theo các điều kiện quy định tại hiệp định hợp tác kinh tế giữaNhật Bản và Indonesia/Philipine/ViệtNam sau khi đã trải qua lớp đào tạo tiếng nhật cũng như lớp hướng dẫn nhập môn điều dưỡng. Hoặc đã kết thúc các lớp này và đang vừa học vừa làm tại các cơ sở y tế dưới sự giám sát của các điều dưỡng trưởng. Những trường hợp này được bộ trưởng BộyTế, Lao động và phúc lợi xã hội chứng nhận đã tốt nghiệp các trường đào tạo điều dưỡng và có đủ điều kiện quy định tại từ khoản 1~3 của văn bản này. (được bộ trưởng chứng nhận trước tháng 3 hàng năm, ví dụ năm 2015 là ngày 21 tháng 3 năm 2017).

 (9)    Những trường hợp thuộc (6)(7)(8) đã được cấp quyền dự thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia trong những năm trước.

 (10)  Những trường hợp được quy định tại Phụ lục Phần 8 của pháp luật để sửa đổi một phần của Đạo luật y tá hộ sinh y tế công cộng (Luật số 147 năm 1951)THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG NHẬN DỰ THI

CHỨNG CHỈ ĐIỀU DƯỠNG QUỐC GIA NHẬT BẢN (NĂM 2017)

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng nhận dự thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 4 hàng năm.

Những trường hợp dự định xin cấp chứng chỉ dự thi nhất định phải xem kĩ các hướng dẫn thủ tục xin cấp và hồ sơ xin cấptrên trang web. Lưu ý hồ sơ xin cấp có thể có một số thay đổi.

 

thông tin tham khảo điều kiện thủ tục xin cấp năm 2017

 

Trường hợp người nước ngoài đã tốt nghiệp các trường/ trung tâm đào tạo điều dưỡng hoặc đã có chứng chỉ quốc gia về điều dưỡng tại nước ngoài để có thể dự thi kì thi lấy chứng chỉ quốc gia điều dưỡng nhật bản cần có sự chứng nhận của bộ trưởng Bộ Y Tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản theokhoản5điều21Đạoluậtytáhộsinhytếcông cộng (Pháp luậtsố203năm1948).Thủtụcxincấp chứng nhận dự thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia năm 2016 và quá trình thẩm tra cụ thể nhưsau:

 

Nộp hồ sơ xét tuyển: cá nhân mang hồ sơ tới

nộp trong thời gian từ tháng1/ 4 tới 31/8/2016

Tuy nhiên, đối với trường hợp dự thi năng lực tiếng Nhật N1 vào tháng 7 năm 2016 do việc xác nhận kết quả thi chậm nên thời hạn nộp hồ sơ được kéo dài tới thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2016.


Thẩm tra hồ sơ: khoảng tháng 9~10

YES ↓

 

↓ NO

Cấp giấy chứng nhận quyền dự thi

Khoảng tháng 11

 

Gửi thông báo: khoảng tháng 11

 

 

Làm thủ tục dự thi chứng chỉ quốc gia

 

 

 

※  Giấy chứng nhận sau khi được cấp không có kì hạn, thí sinh có thể dự thi vào các năm tiếp theo.

 

1.     Đối tượng thẩm tra (xem xét tư cách dựthi)

Tốt nghiệp trường đào tạo điều dưỡng ở nước ngoài, hoặc người có được giấy phép hành nghề điều dưỡng ở nước ngoài. (ở Việt Nam chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do các sở y tế cấp)

2.     Phương pháp thẩmtra

Dựa vào các tài liệu hồ sơ do thí sinh cung cấp ban thẩm tra sẽ xem xét xem thí sinh có đủ điều kiện như 1 học sinh đã tốt nghiệp các trường đào tạo điều dưỡng tại nhật hay chưa. Dưới đây là các tiêu chuẩn cụ thể.

3.     Thời gian đăng ký

Niên khóa 2016~2017 thời gian tiếp nhận và xem xét hồ sơ từ ngày thứ sáu ngày 1 tháng 4 năm 2016 tới thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2016. Trường hợp các ứng viên dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật tổ chức vào tháng 7 năm 2016 ảnh hưởng của thời gian thông báo kết quả thi nên hạn nộp hồ sơ tới thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2016.

4.     Tiêu chuẩn xem xét/ thẩmtra

Những trường hợp thỏa mãn các điều kiện từ 1 tới 7 dưới đây sẽ được xem xét tư cách dự thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia.

(1) Thời gian học tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng ngoại quốc

Điều kiện cụ thể tham khảo a~c

a) Tư cách nhập học tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng

Tốt nghiệp cấp III (có ít nhất 12 năm học qua các cấp I-II-III) hoặc những trường hợp tương tự được công nhận.

b) Thời gian học tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng

3 năm trở lên (cao đẳng, đại học…)

c) Thời gian học cho tới khi tốt nghiệp các cơ sở đào tạo điều dưỡng

15 năm trở lên hoặc những trường hợp tương tự được công nhận

(2) Nội dung học tập và thời gian học tập

Những trường hợp thỏa mãn về thời gian học tập và nội dung học tập theo quy định của luật thành lập các cơ sở đào tạo hộ sinh, điều dưỡng, y tế công cộng (Pháp lệnh số 1 do Bộ Giáo dục vàBộ Y Tế- lao động và Phúc lợi xã hội ban hành năm 1951).Cótổng số97đơnvịhọctrìnhtrởlên (cótrên3000giờ họctập)chocácmônhọckhoahọccơsở,chuyênmôncơsở, chuyên môn I, chuyên môn II hoặc thống kê và các môn học khác.

(3)  Môi trường học tập

Những trường được công nhận là cơ sở đào tạo điều dưỡng bằng hoặc hơn các cơ sở đào tạo điều dưỡng của Nhật Bản.

(4)  Sự chứng nhận của nhà nước

Là cơ sở đào tạo điều dưỡng được nhà nước hoặc vùng / tỉnh công nhân và cho phép hoạt động.

(5) Về việc đã được hay chưa được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng sau khi tốt nghiệp các cơ sở đào tạo điều dưỡng

Về nguyên tắc là những trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

(6)  Trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng và chế độ thi cử/ chế độ cấp chứng chỉ

Có kì thi cấp chứng chỉ quốc gia hoặc có chế độ tương đương.

(7)  Năng lực tiếng Nhật

Đối với những trường hợp không tốt nghiệp cấp II hoặc III của Nhật phải có chứng nhận thi năng lực tiếng nhật N1(đối với trường hợp dự thi trước tháng 12 năm 2009 thì tương đương với trình độ Cấp I)


5.     Tư vấn trước khi nộp hồ sơ

Niên khóa 2016~2017 để cho việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi được hiệu quả chúng tôi tổ chức tư vấn sơ bộ cho các ứng viên có nguyện vòng trong thời gian từ thứ 6 ngày 1 tháng 4 năm 2016 tới thứ 6 ngày 29 tháng 7. Những ứng viên có nguyện vọng được tư vấn hãy lấy lịch hẹn tư vấn qua điện thoại trước tới Phòng Điều dưỡng cuc nghiệp vụ y Bộ Lao động y tế phúc lợi Xã hội. Những điểm cần chú ý khi tới nghe tư vấn:

·      Đối với mỗi ứng viên chỉ có thể nhận tư vấn 1 lần trong vòng 30 phút.

·      Đối với những trường hợp người được ủy quyền đi thay cần phải có giấy ủy quyền của bản thân người đăng ký. (không qui định mẫu giấy ủy quyền, xong cần phải có chữ ký của người đăng ký và người được ủy quyền).

·      Có thể tư vấn cho nhóm ứng viên.

·      Ứng viên mang theo hồ sơ đang chuẩn bị, làm rõ các nội dung cần tư vấn.

·      Phải đảm bảo đúng thời gian đã hẹn.

·      Chú ý không tư vấn những trường hợp không có lịch hẹn trước.

v  Chú ý do số lượng người tư vấn trong một ngày có giới hạn do vậy hãy đăng ký lịch hẹn sớm để được tư vấn.

 

6.     Hồ sơ

Ứng viên nộp hồ sơ về phòng điều dưỡng Bộ lao động y tế phúc lợi xã hội trong thời gian qui định.

Lưu ý để không bỏ xót hãy sử dụng phiếu kiểm tra danh mục hồ sơ và khi nộp hồ sơ hãy mang theo phiếu này.

Danh mục hồ sơ

Mẫu/các mục cần ghi

Những điểm cần lưu ý

(1)   Đơn xin cấp chứng nhận dự thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia

có mẫuriêng và hướng dẫn các mục cần ghi

Quá trình học từ bậc tiểu học tới khi tốt nghiệp cơ sở đào tạo điều dưỡng, năm nhập học/ năm tốt nghiệp ở các trường ghi theo lịch dương.

(2)   Một trong các giấy tờ sau:

·   Sổ hộ khẩu

·   Bản sao thẻ lưu trú (mang theo bản chính để xác nhận).

·   Giấy chứng nhận quyền viêc trú hoặc giấy chứng nhận thường trú (áp dụng đối với người có quốc tịch Nhật)

 

Sổ hộ khẩu: trường hợp nộp sổ hộ khẩu (giới hạn với những trường hợp không ghi mã số các nhân) (My Number)

Thẻ lưu trú: là những trường hợp được cấp thẻ lưu trú theo luật quản lý xuất nhập cảnh, người tị nạn hay hiệp định hòa bình giữa với chính phủ Nhật Bản. Bao gồm cả thẻ chứng minh đăng ký công dân.

 

(3)   Giấy khám sức khỏe của bác sĩ

có mẫu riêng

Giấy khám sức khỏe được cấp bởi người có chứng chỉ bác sĩ do Nhật cấp và được phát hành dưới 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ

(4)   Bản sao giấy chứng nhận chứng chỉ hành nghề điều dưỡng ngoại quốc

 

Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết liên quan đến việc lấy chứng chỉ hành nghề tương đương với chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản.

(5)   Bản sao giấy báo đỗ kì thi chứng chỉ quốc gia điều dưỡng ngoạiquốc

 

 

(6)   Bản sao bằng tốt nghiệp trường/ cơ sở đào tạo điều dưỡng ngoạiquốc.

 

 

(7)   Bản sao thành tích học tập tại trường/ cơ sở đào tạo điều dưỡng ngoạiquốc

 

 

(8)   Bản tóm tắt môn học, số đơn vị học trình, tổng thời gian trong quá trình học tại trường/ cơ sở đào tạo điều dưỡng đã tốt nghiệp.

 

Có chứng nhận của của trường/cơ sở đã tốt nghiệp. Nội dung học tập ghi rõ học tập tại trường hay thực hành lâm sàng. Trong trường hợp thời gian học tính theo cơ chế đơn vị học trình thì nhất định phải đổi ra số giờ cụthể.

(9)   Dựavàophụlục3quyđịnhcủaluật thànhlập cáccơsởđàotạohộsinh, điềudưỡng,ytếcông cộng về nội dung học tập /số thời gian học tập và bảng đối chiếu ghi rõ nội dung học tập và thời gian học tập tại cơ sở đào tạo điều dưỡng đã tốt nghiệp.

·   Bảng đối chiếu (điều dưỡng)

·   Bảng đối chiếu mô tả phương pháp ghi (điều dưỡng)

Nội dung học tập được chia thành Phần khoa họccơsở, Phần cơ sở ngành, Phần chuyên ngành và Phần tổng hợp. Phân biệt lý thuyết và thực hành. Tham khảo ví dụ đối chiếu đính kèm.

(10)  Các văn bản cơ sở pháp luật liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận chứng chỉ hành nghề điều dưỡng ngoại quốc

 

Các văn bản cơ sở pháp luật tham khảo luật lệ ở phía dưới rồi chuẩn bị.

(dịch vụ cơ sở dữ liệu luật và qui định)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/search1.html

·      Luật hộ sinh

·      Qui định chỉ định các trường/cơ sở đào tạo Hộ sinh, Điều dưỡng viên.

(11)      Văn bản chứng nhận trường/cơ sở đào tạo điều dưỡng đã tốt nghiệp là hợp pháp.

 

Văn bản chính thức chứng nhận cơ sở hợp pháp. Có thể nộp tờ rơi hoặc địa chỉ website của trường.

(12)  ĐốivớinhữngtrườnghợpkhôngtốtnghiệpcấpIIhoặcIIIcủaNhậtphảicóbảnsaochứngnhận thi năng lực tiếng nhật N1 và thànhtích.

 

 

 

(13)  Phiếu kiểm tra hồ sơ đăng ký xin cấp chứng nhận dự thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia (Nhật Bản).

có mẫu riêng

Điền phiếu này để tránh hiện tượng thiếu hay chưa chuẩn bị hồ sơ. Mang theo phiếu này khi nộp hồ sơ.

vChú ý không tiếp nhận đối với những trường hợp không có phiếu kiểm tra hồ sơ này.

 

※  Những chú ý khi làm hồ sơ

1.     Hồ sơ nộp là 1bộ.

2.     (1),(3) làm theo mẫu qui định.

3.     Nội dung (9) ghi bằng tiếng Nhật.

4.     Nội dung hồ sơ tất cả phải được dịch ra tiếng Nhật trước khinộp. Các danh từ riêng tất cả phải được phiên âm ra tiếng Nhật (Hiragana, Katakana, Hán tự).

5.     (4)~(8) và (10)~(11) hồ sơ nộp bao gồm cả bản gốc lẫn bản dịch có chứng nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nước đã lấy chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng.

6.     Các giấy tờ thuộc mục (4)~(7) và (11) ngoài bản sao thí sinh cần mang theo bản gốc khi nộp hồ sơ. (bản gốc sau khi đối chiếu sẽ được trảlại)

Chú ý khi ghi/điền hồ sơ các hồ sơ bằng tiếng Nhật thì sử dụng tiếng Nhật để ghi/điền, các hồ sơ khác sử đụng ngôn ngữ gốc (ngôn ngữ trong mẫu) để ghi/điền.

 

7.     Những chú ý khi nộp hồ sơ

① Người nộp hồ sơ phải trực tiếp cầm hồ sơ đi nộp, các trường hợp gửi qua bưu điện hay qua người trung gian đều không được thụ lí.

② Tùy từng thời điểm (đặc biệt thời gian trước khi hết hạn 2 tháng) số lượng người nộp hồ sơ

đông, phát sinh trường hợp thời gian nhận hồ sơ không đúng như mong đợi của thí sinh nên chúng tôi khuyên các bạn nên nộp hồ sơ sớm. Hơn nữa trường hợp hồ sơ không đầy đủ sẽ không đượcthụlí.Trường hợp hồsơkhôngđầyđủsẽđượcyêucầubổsung hồsơ, do vậy chú ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi mang đi nộp.

Hạnchoviệcbổ sung hồ sơ trước thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2016 (ví dụ của năm2016).

③  Thời gian nộp hồ sơ cần hẹn trước qua điện thoại trước khi tớinộp.

·      Tuân thủ đúng thời gian lịch hẹn.

·      Chú ý không tiếp nhận những trường hợp đến nộp hồ sơ khi chưa có lịch hẹn.

v  Số lượng người có thể tiếp nhận 1 ngày có hạn nên có thể từ chối lịch hẹn. Hãy đăng ký lịch hẹn sớm.

④ Trường hợp chỉ nhập cảnh khi nộp hồ sơ và khi thi chứng chỉ quốc gia, không có các giấy tờ ở mục 6.(2) phải mang theo bản chính hộ chiếu và nộp bản copy.

⑤ Trường hợp Họ tên ghi trong các hồ sơ chứng chỉ đạt được ở nước ngoài và Họ tên trong chứng chỉ hành nghề điều dưỡng khác nhau sẽ tiến hành xác nhận thông tin qua Hộ chiếu. Trường hợp đó phải nộp kèm bản copy Hộ chiếu.

 

8.     Chú ý khi nộp hồ sơ

(1)   Hồ sơ nộp (bao gồm phiếu kiểm tra hồ sơ đăng ký xin cấp chứng nhận dự thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia).

(2)   Giấy tờ chứng minh nhân thân (đối với người nước ngoài : hộ chiếu, đối với người có quốc tịch Nhật Bản : hộ chiếu, thẻ mã số công dân (my number card), giấy phép lái xe…).

(3)   Bút, vở…dụng cụ ghi chép.

 

9.     Địa chỉ liên hệ, nộp hồ sơ

 

Số bưu điện 100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

Điện thoại : (+81) 03‐5253‐1111 (đại diện)

  厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当

v  Số điện thoại này chỉ tiếp nhận câu hỏi.

 

 

 

The End