MỤC TIÊU và CÁC CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO THUV

Tại trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam dựa trên sứ mệnh sáng lập và nhằm mục đích tăng cường các hoạt động giáo dục chúng tôi xây dựng 3 chính sách: chính sách bằng cấp (Chính sách cấp phát văn bằng – Diploma Policy), chính sách về chương trình giảng dạy (phương châm tổ chức và thực hiện chương trình giảng dạy – Curriculum Policy), chính sách nhập học (phương châm tiếp nhận sinh viên – Admission Policy) như sau:

1) Mục tiêu đào tạo

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo nhân lực có quan điểm đạo đức và ý thức sứ mệnh của cán bộ y tế chuyên ngành chăm sóc sức khỏe, có thể thực hiện các kỹ thuật chính xác dựa trên cơ sở kiến thức chuyên môn cao; liên kết hợp tác với các cán bộ chuyên môn liên quan dựa trên những hiểu biết tổng quan về con người bắt đầu từ khoa học sức khỏe thể chất tinh thần, từ đó tích cực cống hiến – đóng góp cho xã hội.

2) Chính sách bằng cấp (Diploma Policy)

2.1) Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Căn cứ vào “Sứ mệnh sáng lập”, Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam cấp bằng cho những sinh viên hiểu rõ về khía cạnh “tinh thần” “thể chất” “văn hóa” và từ mối tương quan của nó lý giải con người một cách tổng hợp, toàn diện, đa ngành, cũng như học tập chuyên môn và những kỹ năng cần thiết để tồn tại trong một xã hội hiện đại. Cụ thể những kỹ năng đó được đề cập như dưới đây.

 1. Có thể phát huy kiến thức học được từ những hiểu biết tổng quan về con người, có thể “tự lập”, có thể “cộng sinh” với người khác, với môi trường, với xã hội.
 2. Có thể quan sát, phân tích, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề đối với các vấn đề đa dạng của xã hội hiện đại từ những kiến thức được học tập một cách hệ thống trong trường đại học.
 3. Có khả năng tự học, đồng thời có mong muốn và ý chí mạnh mẽ với việc tiếp tục học tập một cách độc lập suốt cuộc đời.
 4. Có thể áp dụng những kiến thức, kỹ thuật thu được từ các môn khoa học tổng hợp nhân sinh, khoa học sức khỏe thể chất và tinh thần vào việc mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người.

2.2) Ngành Điều dưỡng, Ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, Ngành Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Căn cứ vào “Sứ mệnh sáng lập”, Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam sẽ cấp bằng cho những sinh viên hoàn tất chương trình học đã chọn tại các ngành học và đáp ứng đủ các điều kiện như dưới đây.

 1. Kiến thức & kỹ năng

Sinh viên phải có đầy đủ kiến thức chuyên môn, có kỹ năng cần thiết liên quan đến an toàn y tế và có thái độ cảm thông với người khác trên cơ sở hiểu biết tổng quan về con người, đồng thời có kỹ năng giao tiếp để có thể hợp tác làm việc với cán bộ ngành nghề liên quan.

 1. Thái độ và chí hướng

Sinh viên phải có quan điểm đạo đức, có thái độ cơ bản cần có của người cán bộ y tế, và có ý thức chủ động – tích cực cống hiến những thành quả học tập của bản thân cho xã hội.

 1. Phát huy kinh nghiệm học tập tổng quát và khả năng suy luận sáng tạo.
 2. Phát huy thành quả học tập của bản thân, sinh viên phải có khả năng tự học để tiếp tục việc học tập tự chủ suốt đời, trên cương vị lãnh đạo có mong muốn cống hiến cho sức khỏe cộng đồng, có mong muốn đóng góp cho cộng đồng quốc tế.

3) Chính sách về chương trình giảng dạy (Curriculum Policy) 

3.1) Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Trên cơ sở “Sứ mệnh sáng lập”, Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề làm nền tảng giúp sinh viên có thể hoạt động linh hoạt trong xã hội hiện đại đang đương đầu với nhiều vấn đề như quốc tế hóa, già hóa dân số giảm tỉ lệ sinh, khu vực hóa… Qua đó, sinh viên học được kỹ năng “học tập tự chủ” là nền tảng của triết lý giáo dục “tự lập” và “cộng sinh” nhằm giúp sinh viên có được tính sáng tạo, khả năng nhận định và đánh giá vấn đề để có thể đối ứng với sự biến đổi của thời đại. Đồng thời, Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đào tạo môn khoa học sức khỏe thể chất tinh thần gắn với sự sáng tạo của tri thức mới, từ đó tích lũy kiến thức chuyên môn, góp phần mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người, từ đó đóng vai trò mang tính chỉ đạo trên nhiều phương diện của xã hội.

3.2) Ngành Điều dưỡng, Ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, Ngành Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Với các ngành đào tạo của Trường ĐH y khoa Tokyo VN, nhằm giúp sinh viên tiếp thu các kiến thức, kỹ năng được đề ra trong Diploma Policy, chương trình đào tạo được cấu thành bởi “kiến thức cơ sở” gồm những học phần cốt lõi của toàn ngành, “kiến thức cơ sở ngành” và “kiến thức ngành” gồm những học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng cao cấp dành cho cán bộ chuyên môn và những học phần giúp sinh viên có hiểu biết về con người, cũng như những học phần cần thiết khác. Chương trình đào tạo quy định nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo và cách thức đánh giá nhằm phát huy nét đặc sắc của mỗi ngành đào tạo như dưới đây.

 1. Nội dung giảng dạy
 • Trong phần kiến thức cơ sở, sinh viên được học kiến thức cơ bản về “tinh thần” “thể chất” “văn hóa”, là những nội dung cần biết đối với cán bộ y tế; đồng thời sinh viên được rèn luyện “kỹ năng giao tiếp” “ý thức chuyên nghiệp” cần phải có ở cán bộ y tế.
 • Trong phần kiến thức cơ sở ngành, sinh viên học về “giải phẫu cơ thể người, sinh lý, hóa sinh” và “bệnh lý, bệnh học, dược lý, vi sinh vật”, những kiến thức cần thiết đối với cán bộ y tế.
 • Trong phần kiến thức chuyên ngành, sinh viên học chuyên sâu về kiến thức, kỹ thuật và thái độ của điều dưỡng viên, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, kỹ thuật viên xét nghiệm y học, kỹ thuật viên hình ảnh y học.
 1. Phương pháp giảng dạy
 • Các học phần của nhà trường được chia làm 3 hình thức giảng dạy: “lý thuyết” “thực hành” “thực tập” giúp sinh viên học tập được “kiến thức – kỹ năng – thái độ”.
 • Để thúc đẩy việc tự ôn tự học sinh viên được học theo phương pháp “học nhóm”, đồng thời “phương pháp học tập chủ động” cũng được đưa vào trong hoạt động giảng dạy của nhà trường.
 • Nhà trường hướng đến giảng dạy tích hợp “kiến thức – kỹ năng – thái độ” để đào tạo thực hành và thực tập.
 1. Đánh giá
 • Giảng viên đưa ra các bài kiểm tra viết, kiểm tra thực hành, viết báo cáo phù hợp với học phần lý thuyết hay học phần thực hành nhằm đánh giá những nội dung “kiến thức, kỹ năng, thái độ, chí hướng” được đề cập trong Diploma Policy.
 • Giảng viên đánh giá các học phần thực tập nhằm nuôi dưỡng “kinh nghiệm học tập tổng hợp và khả năng tư duy sáng tạo” của sinh viên đã được đề cập trong Diploma Policy.
 • Kết quả đánh giá sẽ được phản hồi cho sinh viên. Việc đánh giá được chia thành “đánh giá thành phần” để thúc đẩy việc ôn tập lại và “đánh giá tổng quát” để xem xét việc lên lớp hay cho phép tốt nghiệp đối với sinh viên.

4) Chính sách nhập học (Admission Policy)

4.1) Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Trên cơ sở “Sứ mệnh sáng lập”, Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực có mục tiêu sáng tạo các giá trị xã hội cần để mang lại sức khỏe hạnh phúc cho mọi người dựa trên hiểu biết tổng quan về con người và mối tương quan giữa thể chất và tinh thần.

 1. Nguồn nhân lực được nuôi dưỡng tinh thần “tự lập” và “cộng sinh”, suy nghĩ chủ động, hành động và có bản năng sống.
 2. Đào tạo công việc chuyên môn với kiến thức và kỹ thuật mang tính khoa học và tổng quát về việc duy trì và tăng cường sức khỏe thể chất tinh thần, nâng cao chất lượng sống.
 3. Trên cơ sở những nội dung trên, nhà trường tiếp nhận những sinh viên có mong muốn sẽ hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội hiện đại.

4.2) Ngành Điều dưỡng, Ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, Ngành Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Tại các ngành học của Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam ngay từ sau nhập học đã tiến hành nuôi dưỡng nhân tài dựa trên phương châm giáo dục và “Diploma policy – Chính sách bằng cấp”. Do vậy, nhà trường không đòi hỏi những sinh viên toàn diện ở thời điểm nhập học mà mong muốn tuyển sinh được những sinh viên có những năng lực như dưới đây để đào tạo các em trở thành những cán bộ y tế tốt trong tương lai.

 1. Sinh viên có khả năng tư duy, khả năng phán đoán cần thiết để vận dụng những kỹ năng, kiến thức thu được từ việc học tập và rèn luyện ở trường phổ thông; có thể tự mình phát hiện vấn đề và nghiên cứu tìm hiểu để giải quyết vấn đề đó.
 2. Sinh viên có mối quan tâm lớn đến con người, có thái độ hợp tác với mọi người trong quá trình học tập.
 3. Sinh viên có tính hợp tác để trở thành người làm việc chuyên nghiệp, có thể hiểu và thông cảm với nỗi đau của người khác.
 4. Sinh viên không chỉ hướng đến mục tiêu thi đỗ chứng chỉ hành nghề quốc gia mà còn có mong muốn phát triển kết quả học tập trên ghế nhà trường bên ngoài xã hội.

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THUV)

TUYỂN SINH 2024

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.