THÔNG CÁO LIÊN QUAN TỚI SỬ DỤNG DANH NGHĨA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM